Furka

Furka

  • Erreicht am: 16. Okto­ber 2005
  • Erreicht von: Ober­wald mit dem Auto
  • Wei­ter nach: Ander­matt mit dem Auto


DatenFur­ka
Tal­ort WestGletsch
1757 m
Pass­hö­heFur­ka­pass
2429 m
Tal­ort OstHos­pen­tal
1495 m
Län­ge28 km
maxi­ma­le Steigung11 %
offenca. Mai - Okto­ber

zurück zur Liste