F8252.02

Sgns

Lok – Standardbespannung:

F7816.02
Fleisch­mann 7816.02 – SBB Re 420 268 “Got­tar­do”

Lok – Alternativbespannung:DCC

T12195
Trix 12195 – SBB Re 482 046–0

Wagen:

F8252.09
Fleisch­mann 8252.09 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “Car­go GBT”
F8652.44
Fleisch­mann 8652.44 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “Car­go”
F8252
Fleisch­mann 8252 – SBB Sgns mit 2 Con­tai­nern “Car­go Domino”
F8252
Fleisch­mann 8252 – SBB Sgns mit 2 Con­tai­nern “Car­go Domino”
F8252
Fleisch­mann 8252 – SBB Sgns mit 2 Con­tai­nern “Car­go Domino”
F8252
Fleisch­mann 8252 – SBB Sgns mit 2 Con­tai­nern “Car­go Domino”
F8252.02
Fleisch­mann 8252.02 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “Gal­li­ker”
F8252.02
Fleisch­mann 8252.02 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “Gal­li­ker”
F8252.05
Fleisch­mann 8252.05 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “AMAG”
F8252.05
Fleisch­mann 8252.05 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “AMAG”
F8252.06
Fleisch­mann 8252.06 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “Plan­zer”
F8252.06
Fleisch­mann 8252.06 – SBB Sgnss mit 2 Con­tai­nern “Plan­zer”
F8255.01.01
Fleisch­mann 8255.01 – SBB Sgns mit 1 Con­tai­ner “Bert­schi Dürrenäsch”
F8255.01.01
Fleisch­mann 8255.01 – SBB Sgns mit 1 Con­tai­ner “Bert­schi Dürrenäsch”
F8252.01
Fleisch­mann 8252.01 – SBB Sgns
F8252.01
Fleisch­mann 8252.01 – SBB Sgns
F8252.01
Fleisch­mann 8252.01 – SBB Sgns
F8652.43
Fleisch­mann 8652.43 – SBB Sgns mit 2 Con­tai­nern “Bell”

Tech­ni­sche Daten:

    • 1 Loko­mo­ti­ve
    • 18 Wagen
    • 2312 mm LüP

zurück zur Liste