Oberalp

Oberalp

  • Erreicht am: 25. Sep­tem­ber 2004
  • Erreicht von: Disen­tis mit dem Auto
  • Wei­ter nach: Ander­matt mit dem Auto


DatenOber­alp
Tal­ort WestAnder­matt
1436 m
Pass­hö­heOber­alp­pass
Cuolm d’Ursera
2044 m
Tal­ort OstDisentis/Mustér
1142 m
Län­ge32 km
maxi­ma­le Steigung10 %
offenca. Mai - Novem­ber

zurück zur Liste